Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP DỒN PHA TRONG OXILO PC

Phạm Văn Bình, Nguyên Trường Thọ

Tóm tắt


Bài báo trình bày về phương pháp dồn pha được dùng trong một Oxilo PC để nâng cao khả năng khôi phục dạng tín hiệu cũng như đo đạc các tham số. Với phương pháp này không chỉ  khôi phục được những tín hiệu có tần số thỏa mãn điều kiện Nyquist mà ngay cả những tín hiệu có tần số lớn hơn thậm chí lớn hơn nhiều lần tần số Nyquist. Bài gồm có 3 phần chính:

1. Đưa ra  công thức toán học dùng để tính toán số lượng mẫu và số chu kỳ dùng để dồn,  phụ thuộc vào sai số của tần số, mối tương quan giữa tần số tín hiệu và tần số lấy mẫu

2. Trình bày năm bước cơ bản của thuật toán dồn pha

3. Kết quả của phương pháp dồn pha trong ứng dụng một oxilo PC thực tế khi khôi phục tín hiệu có tần số lớn hơn tần số Nyquist, và các kết luận về thực hiện phương pháp dồn pha trong thực tế.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980