Chi tiết về Tác giả

Ái, Đoàn Nhân Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science