Chi tiết về Tác giả

An, Trần Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phú Xuân 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science