Chi tiết về Tác giả

An, Võ Phạm Viên Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science