Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 154+155 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế vĩ mô và chỉ số giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Ngọc Toản, Đoàn Thị Thu Trang

Tóm tắt


Nghiên cứu kiểm định tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô (KTVM) đến chỉ số giá nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR), kết quả cho thấy, chỉ số giá nhà ở bị tác động cùng chiều bởi tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, cung tiền (M2) có tác động ngược chiều đến chỉ số giá nhà ở. Ngoài ra, các yếu tố KTVM như chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất cho vay có xu hướng tác động đến chỉ số giá nhà ở thay đổi theo thời gian. Chỉ số giá nhà ở còn bị tác động bởi các cú sốc của chính yếu tố này trong quá khứ. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên về sự tác động của KTVM đến chỉ số giá nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và là cơ sở giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về sự tác động của KTVM đến chỉ số giá nhà ở.

Toàn văn: PDF