Chi tiết về Tác giả

Long, Đặng Phước

  • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Cổ phiếu của nhóm tài chính - tiền tệ có xu hướng tăng giá trên thị trường chứng khoán phi tập trung
    Tóm tắt  PDF