Chi tiết về Tác giả

Minh Trang, Đỗ

  • S. 140 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Vai trò trung gian của yếu tố truyền miệng đến hành vi mua lại của khách hàng: trường hợp mỹ phẩm Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF