Chi tiết về Tác giả

Thị Mỹ Hương, Đỗ

  • S. 142+143 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian
    Tóm tắt  PDF