Chi tiết về Tác giả

Vân, Đinh Thị Thanh

  • S. 79 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế
    Tóm tắt  PDF