Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Trang, Đoàn

  • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
    Kinh tế vĩ mô và chỉ số giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF