Chi tiết về Tác giả

Khoan, Bài phỏng vấn Ô. Phạm Khắc

  • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Vấn đề xử lý nợ trong tiến trình cổ phần hóa Vietcombank
    Tóm tắt  PDF