Chi tiết về Tác giả

Kim Dung, Bùi

  • S. 150 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Nhận diện kiệt quệ tài chính dựa vào dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF