Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Chu Nguyễn Mộng

  • S. 62 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Nhận diện khách hàng trung thành của các ngân hàng thương mại cổ phần Tp. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF