Chi tiết về Tác giả

Chi, Dương Quỳnh

  • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và vấn đề kiều hối
    Tóm tắt  PDF
  • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và vấn đề kiều hối. (tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF