Chi tiết về Tác giả

Sáu, Hà Thị

  • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
    Lưu thông tiền mặt ngoại tệ trên thị trường tự do – hậu quả của tình trạng đô la hóa trong xã hội
    Tóm tắt  PDF
  • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Nhìn lại hoạt động thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc nhà nước và thị trường mở trong năm 2006
    Tóm tắt  PDF