Chi tiết về Tác giả

Trang, Hoàng Nguyễn Vân

  • S. 43 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF