Chi tiết về Tác giả

Phi, Huỳnh Long

  • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (Var): Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR) tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF