Chi tiết về Tác giả

Long, Lê Hoàng

  • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa mạng lưới kinh doanh và hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và mối liên hệ với tự do hóa tài chính tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF