Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Lê Thị Quỳnh

  • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam.(tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF