Chi tiết về Tác giả

Thanh, Lê Vũ Ngọc

  • S. 39 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Định giá theo giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF