Chi tiết về Tác giả

Đình Hạc, Lê

  • S. 141 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách an toàn vĩ mô trong việc ổn định tài chính - nghiên cứu trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn
    Tóm tắt  PDF