Chi tiết về Tác giả

Đức Duy Anh, Lê

  • S. 138 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF