Chi tiết về Tác giả

Hoàng Vinh, Lê

 • S. 150 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Nhận diện kiệt quệ tài chính dựa vào dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
  Tác động của chu kỳ vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 159 (2019) - BÀI VIẾT
  Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF