Chi tiết về Tác giả

Ngọc Quỳnh Anh, Lê

  • S. 141 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát - kiểm định trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF