Chi tiết về Tác giả

Quang, Lưu Vinh

  • S. 66 (2011) - Đầu tư tài chính
    Kinh doanh bất động sản thời khủng hoảng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 72 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Chứng khoán hóa bất động sản - Kinh nghiệm của Mỹ và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF