Chi tiết về Tác giả

Thị Xuân Bình, Ngô

  • S. 151 (2018) - BÀI VIẾT
    Các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF