Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Minh

  • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu doanh nghiệp tại thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
    Tóm tắt  PDF