Chi tiết về Tác giả

Phong, Nguyễn Anh

 • S. 32 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Vận dụng mô hình ba nhân tố trong đo lường suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 73 (2012) - Đầu tư tài chính
  Sự phù hợp của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tại thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF