Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Duy

  • S. 79 (2012) - Đầu tư tài chính
    Triển vọng phát triển hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 103 (2014) - Chủ đề
    Đánh giá hiệu quả Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở trên TTCK Việt Nam
    Tóm tắt  PDF