Chi tiết về Tác giả

Tiến, Nguyễn Hữu

  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của quy mô và tập trung thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF