Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Nguyễn Hữu

 • S. 62 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích tác động của các biến số kinh tế vĩ mô đến cán cân thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 68 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích thực nghiệm ảnh hưởng của biến số vĩ mô đến chỉ số giá thị trường chứng khoán
  Tóm tắt  PDF
 • S. 108 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố quyết định lãi cận biên các NHTM Việt Nam
  Tóm tắt  PDF