Chi tiết về Tác giả

Lộc, Nguyễn Hoàng Vĩnh

 • S. 44 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Bàn về hai quan điểm dự toán dòng tiền hoạt động trong thẩm định dự án đầu tư
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Bàn về hai quan điểm dự toán dòng tiền hoạt động trong thẩm định dự án đầu tư. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 74 (2012) - Đầu tư tài chính
  Bàn về vốn lưu động trong thẩm định dự án đầu tư
  Tóm tắt  PDF