Chi tiết về Tác giả

Thài, Nguyễn Kim

  • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Hạn chế rủi ro tín dụng – Bài học rút ra từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Long An
    Tóm tắt  PDF