Chi tiết về Tác giả

Cành, Nguyễn Thị

 • S. 8 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Vận dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Vận dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Khả năng tiếp cận nguồn tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 43 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn luận về sự ổn định của khu vực tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhận định về biện pháp kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chính phủ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
  Tóm tắt  PDF