Chi tiết về Tác giả

Oanh, Nguyễn Thị

  • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF