Chi tiết về Tác giả

Lương, Nguyễn Văn

 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Xuất khẩu dịch vụ ngân hàng ngay tại quốc gia của mình.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Chỉ số giá cả năm 2004 và một số vấn để cần đặt ra
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường tài chính Việt Nam – Một năm sau khi gia nhập WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Sự khởi sắc trở lại của thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF