Chi tiết về Tác giả

Thị Tâm Hiền, Nguyễn

  • S. 147 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Tín dụng vi mô trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum
    Tóm tắt  PDF