Chi tiết về Tác giả

Văn Thích, Nguyễn

  • S. 152 (2018) - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
    Nhận dạng vấn đề quản trị rủi ro doanh nghiệp thông qua cách tiếp cận tư duy hệ thống
    Tóm tắt  PDF