Chi tiết về Tác giả

Vinh, Phạm Đỗ Nhựt

  • S. 43 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Rủi ro của công cụ hoán đổi rủi ro tín dụng
    Tóm tắt  PDF