Chi tiết về Tác giả

Chính, Phạm Đức

  • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực - yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF