Chi tiết về Tác giả

Phương, Phạm Hà

  • S. 86 (2013) - Chủ đề
    Kinh nghiệm quản lý thanh khoản của SEACEN - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 93 (2013) - Chủ đề
    Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
    Tóm tắt  PDF