Chi tiết về Tác giả

Chung, Phạm Thành

  • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF