Chi tiết về Tác giả

Văn Đoàn, Phạm

  • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Sự can thiệp nhà nước vào chính sách tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF