Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Phan Khánh

  • S. 93 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Đánh giá tác động của thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF