Chi tiết về Tác giả

Tính, Phan Văn

 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát và tăng trưởng – Lạm phát ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát và tăng trưởng – Lạm phát ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Những vấn đề đặt ra cho”pháp lệnh quản lý ngoại hối"
  Tóm tắt  PDF