Chi tiết về Tác giả

Thường, Phan Văn

  • S. 3 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu
    Tóm tắt  PDF