Chi tiết về Tác giả

Gia Quyền, Phan

 • S. 130+131 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Mối quan hệ giữa dòng tiền và nguồn vốn tài trợ bên ngoài của các công ty niêm yết và phi niêm yết
  Tóm tắt  PDF
 • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  Dòng vốn quốc tế và sự phát triển kinh tế - vai trò của độ mở tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 140 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Tác động của sở hữu tổ chức đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở các doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF