Chi tiết về Tác giả

Tín, Thân Tôn Trọng

 • S. 10 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng thư chuyển nhượng – Rủi ro và một số vấn đề cần lưu ý cho nhà xuất khẩu và ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài. Tại sao không?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu của ngân hàng
  Tóm tắt  PDF