Chi tiết về Tác giả

Chinh, Trần Chí

 • S. 33 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Công ty cổ phần nên áp dụng chính sách cổ tức nào?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Chủ đề
  Nâng cao vai trò của Trung tâm Thông tin Tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 77 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của quy mô và tập trung thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF