Chi tiết về Tác giả

Nam, Trần Hoài

  • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính quá tự tin của CEO và cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF